Меню
Меню

ОБЩИ УСЛОВИЯ - joymebel.bg

ОБЩИ УСЛОВИЯ на онлайн магазин  joymebel.bg

 

І. ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между "ИВЕ 99" ЕООД, ЕИК: 131137966, със седалище и адрес на управление: София, бул. "Симеоновско шосе" 79, бл.4, ет.1, ап.2, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ (ПОТРЕБИТЕЛИ), на платформата за електронна търговия www.joymebel.bg , наричана по-долу joymebel.bg.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

2.1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: "ИВЕ 99" ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Симеоновско шосе" 79, бл.4, ет.1, ап.2
 3. Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. София, ул. "Пъстър свят" 23, бл.4, ет.1, ап.2
 4. Данни за кореспонденция: i[email protected]; [email protected], телефон: +359888216419
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК: 131137966
 6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: [email protected], [email protected]

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

 (2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛАТФОРМАТА

3.1. joymebel.bg e платформа за електронна търговия, достъпна на адрес в Интернет www.joymebel.bg, чрез която Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Доставчика в платформата стоки, включително следното:

 • Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 • Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 • Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани в платформата joymebel.bg;
 • Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата bg електронни средства за разплащане.
 • Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика в платформата bg;
 • Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика в платформата bg чрез интерфейса на страницата на joymebel.bg, достъпна в Интернет;
 • Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на платформата bg в Интернет;
 • Да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

3.2. Доставчикът в платформата joymebel.bg организира доставянето на стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

3.3. (1) Ползвателите сключват с Доставчика в платформата joymebel.bg договор за покупко-продажба на стоките, на адрес www.joymebel.bg. Договорът се сключва на български език и се съхранява в базата данни на Доставчика в платформата.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът в платформата joymebel.bg се задължава да организира доставката и прехвърлянето на собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса в платформата стоки. Ползвателите имат право да поправят грешки при въвеждането на информация не по-късно от отправяне на изявлението за сключване на договора Доставчика в платформата joymebel.bg.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика на платформата joymebel.bg възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени в платформата joymebel.bg и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена в платформата joymebel.bg

3.4. (1) Ползвателят и Доставчикът в платформата joymebel.bg се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

3.5.  (1) Информационните услуги на в платформата joymebel.bg  се предоставят "във вида, в който са публикувани".  Доставчикът не носи отговорност за точността на публикуваната информация.

(2) В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в платформата joymebel.bg, е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Ползвателите при покупката на продукта. Доставчикът не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните ú характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

(3) Доставчикът си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато:

 • Съществува опасност с преводът ú да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;
 • Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;                             
 • Самата стока е носител на информация на Английски език.

(4) Всички, посочени на сайта цени, са в Български Лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата ú са посочени цените за всяка от модификациите. Доставчикът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Ползвателите се считат информирани за посочените промени, считано от датата на публикуването им. Ползвателят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в платформата joymebel.bg  по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.

(5)  При допуснати технически грешки в публикуваната информация на платформата joymebel.bg, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Търговецът има правото да откаже изпълнението на поръчката, като не дължи друго обезщетение на Ползвателя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Ползвателите ще бъдат уведомени в случай на направена поръчка чрез платформата joymebel.bg ,  при установено наличие на неактуализирана информация, свързана с поръчаните продукти.

(6) Системата за покупки в платформата joymebel.bg  отразява наличността на артикулите към актуалния момент на проверката. Не всички стоки, показани в платформата joymebel.bg , са налични на склад, , като предвид динамиката в стокоооборота, е възможно определени артикули и аксесоари към тях, публикувани и фигуриращи в платформата като „налични“ към момента на проверката, да бъдат изчерпани при заявката и да не могат да бъдат поръчани и доставени.  При всички случаи,  Доставчикът уведомява Ползвателите, направили поръчка в платформата joymebel.bg  за възможността / невъзможността за доставка на заявената стока, като уточнява допълнителни възможности за поръчка и приблизителен срок на доставка.

(7) Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в сайта.

(8)  Въпроси, запитвания и консултации на Ползвателя могат да бъдат извършвани на e-mail: orders@joymebel.bg или на телефоните за контакт, посочени в платформата joymebel.bg от 10:00 до 19:00 часа, от понеделник до петък.

(9)  На постъпили писмени жалби, запитвания и мнения през формата за контакти на Доставчика, се изпраща отговор на Ползвателя, след извършена проверка, в срок от 5 работни дни.

ІV. РЕГИСТРАЦИЯ В ПЛАТФОРМАТА

4.1. Електронният магазин joymebel.bg може да бъдат разглеждани свободно, без да е необходима регистрация. Регистрацията е необходима само за ползването на определени функционалности. Ползвателят може да пазарува и като ГОСТ /без регистрация/.

4.2. За да използва платформата joymebel.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп или да се легитимира чрез профила си във Facebook или Google, с което се счита, че е приел настоящите общи условия. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя чрез извършване на онлайн регистрация в сайта на Доставчика в платформата joymebel.bg.

4.3. При извършване на регистрацията или поръчката Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни, които включват: име и фамилия, адрес, телефон, е-mail адрес и парола, а при необходимост и данни на юридическо лице за издаване на фактура. При успешна регистрация Ползвателят ще получи на посочения от него имейл адрес потвърждение за потребителското име и парола, с които ще може да влиза и ползва създадения профил в платформата joymebel.bg.

4.4. Ако адресът за доставка е различен от основния адрес, посочен при регистрацията, (напр. когато Ползвателя закупува стоки и услуги от Сайта за друг Получател), Ползвателят трябва да предостави коректно необходимите данни на Получателя, с цел качествено изпълнение на предлаганите услуги. Желателно е Ползвателят да попълва имената и адреса за доставка на кирилица.

4.5. Ползвателят се задължава при промяна своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си. Доставчикът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка/доставка, в случай, че Ползвателя предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация.

4.6. Регистрираният Потребител има възможност да съхранява и следи в профила си хронологична информация за направени от него назад във времето покупки и актуални поръчки.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

5.1. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика в платформата joymebel.bg за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от доставчиците в платформата joymebel.bg стоки.

(2) В случаите на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на Ползвателя, последният приема тези общи условия в момента на доставката. Счита се, че Ползвателят е приел настоящите общи условия с приемането на доставката на стоките.

5.2. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба на стоките в платформата joymebel.bg по следната процедура:

(1) Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата joymebel.bg

(2) Избиране на една или повече от предлаганите от Доставчика в платформата joymebel.bg стоки и добавянето им към списък със стоки за покупка. По всяко време, преди окончателното потвърждение на направената поръчка, Ползвателят може да разглежда съдържанието на кошницата, да добавя нови продукти или да премахне вече добавени.

(3) Предоставяне на необходимите данни за индивидуализация на Ползвателя като страна по договора.

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката. В случай, че не добави нови данни за адрес на доставка или на друг Получател, Доставчикът приема по подразбиране адреса за доставка, посочен в данните при регистрацията.

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката - При успешно направена поръчка, Ползвателят получава съобщение на посочения от него в регистрацията имейл адрес с подробни данни за направената поръчка: номер на поръчка, избрани продукти, единична стойност, цена за доставка, обща стойност на поръчката, адрес за доставка.

(7) След постъпване на поръчката служител на Доставчика се свързва с Ползвателя и уточнява детайли относно изпълнението на поръчката и доставката. Поръчки направени в неработни дни и официални празници се потвърждават в първия работен ден.

(8) Договорът за покупко-продажба между Доставчика и Ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на Търговеца на посочения за контакт имейл на Ползвателя, от което произтича задължение за плащане от Потребителя за закупената от него стока онлайн. Ако поръчката съдържа повече от една стоки, Доставчикът и Ползвателят сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателя, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

5.3. С попълване на данните си в потребителската кошница и натискане на бутона "Поръчай", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

5.4. Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя поръчка по електронна поща. Създава се акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

5.5. В случаите на поръчка на стоки без извършване на регистрация от страна на Ползвателя, последният приема тези общи условия в момента на доставката. Счита се, че Ползвателят е приел настоящите общи условия с приемането на доставката на стоките.

VІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА

6.1. (1) Доставчикът и Ползвателите сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Ползвателите, независимо че са избрани с едно електронно изявление и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да организира заедно и едновременно доставката на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

6.2. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба, Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата.

6.3. Ползвателят може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

7.1. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в joymebel.bg, може да се направи извод, че са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г.

7.2. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика в платформата joymebel.bg са определени в профила на всяка стока в платформата joymebel.bg.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в платформата joymebel.bg в профила на всяка стока в платформата joymebel.bg

(3) Стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките се определя от Доставчика в платформата joymebel.bg и се предоставя като информация на Ползвателите при избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя посредством в механизмите в платформата joymebel.bg

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията ѝ в платформата joymebel.bg преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата joymebel.bg или електронна поща.

7.3.  (1) Ползвателят се съгласява, че доставчиците в платформата joymebel.bg имат право да приемат авансово плащане за сключените с Ползвателя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Ползвателят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика в платформата joymebel.bg цената за доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

(3) В случай, че стойността на поръчката на Потребителя е равностойна или надвишава 15 000 лв., плащането се извършва само чрез превод или внасяне по платежна сметка на Доставчика.

VIII. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Доставчикът не носи отговорност и не се ангажира със срокове за доставяне на информация относно завършени поръчки на Ползвателя, статусът на негови или на други Ползвателя запитвания, въпроси и коментари за продукти, наличност на продукти, както и за претърпени вреди и /или пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване/ невъзможност за използване (поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. Потребителят може да следи статуса на направената поръчка в профила си или на електронната си поща.

8.2. Доставчикът не носи отговорност в случай, че при използване на Сайта или материали от него, за потребителя възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или загуба на информация, като всички разходи, свързани с отстраняването на такива вреди са за сметка на Ползвателя. 

8.3. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на платформата, вследствие на качеството на експлоатираното компютърно оборудване от Потребителя. 

8.4.  Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност доставчиците в платформата joymebel.bg и Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Потребителя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

8.5.  Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

8.6. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица.

IX. АВТОРСКИ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ СВЪРЗАНИ С ТЯХ

9.1. Ползвателите могат да използват всички услуги, предлагани на платформата joymebel.bg за лични нужди, с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на Доставчика или на трети лица, свързани пряко или косвено с материалите на платформата. Забранява се изрично материалите, публикувани на този Сайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани, с каквато и да било цел от Потребителите. Употребата на публикуваните в www.joymebel.bg материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.

9.2. Доставчикът си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на платформата joymebel.bg, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между Доставчика и лицето публикуващо информацията. 

9.3. Линковете на Сайта към други сайтове, собственост на трети лица, са публикувани за удобство на потребителите. При използването на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от Доставчика и по отношение на използването на препратката извън Сайта, настоящите Общи условия не се прилагат.

9.4. Доставчикът не носи отговорност по отношение на информацията и/или съдържанието на други сайтове, собственост на трети лица, като не налага и не препоръчва използването на тези сайтове или информацията публикувана в тях. Евентуалните рискове, свързани с използването на такива сайтове, се носят от Потребителите. 

X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

10.1. Събирането, съхранението и обработването на лични данни се осъществява съобразно Политиката на за поверителност на личните данни, която можете да достъпите тук: Политика за поверителност

10.2.  Въведените от Ползвателите лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и Общия регламент 2016/679 като Доставчикът ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в Политиката за поверителност на личните данни.

10.3. При съгласие на Ползвателя с Политиката за поверителност на личните данни, Ползвателят изрично потвърждава, че е съгласен Доставчикът да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя за изчерпателно предвидените в нея цели и срокове. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът може да съхранява информация или получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на Ползвателя и на други основания, посочени в Политиката за поверителност на личните данни.

10.4. Ползвателят/Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата joymebel.bg има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя или Потребителя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя или Потребителя в електронния магазин на Доставчика в платформата joymebel.bg

10.5. Ползвателят/Потребителят се съгласява, че Доставчикът на платформата joymebel.bg има право да събира, съхранява и обработва данни да поведението на Ползвателя или Потребителя при използването на електронния магазин на Доставчика в платформата joymebel.bg.  Ползвателят има право да възрази на съхраняването или достъпа до информацията по алинея 3 по предвидените в Политиката за поверителност на личните данни начини.

10.6.  Във всеки момент, Доставчикът в платформата joymebel.bg има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

10.7. В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът на платформата joymebel.bg има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес: www.joymebel.bg

10.8. Доставчикът си запазва правото да използва IP адресите и други лични данни на Потребителя за разкриване идентичността му в случай, че това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури за осигуряване спазването на настоящите Общи условия.

XI. ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ

11.1. Ползвателят има възможност да избере един от следните начини да заплати своята поръчка:

1) Наложен платеж – цената на поръчката се заплаща изцяло в брой в момента на доставката (касов бон се предоставя от доставчика на поръчката).

2) Банков превод - цената на поръчката се заплаща по банковата сметка на доставчика. Доставчикът изпълнява доставката на поръчаните стоки след като плащането постъпи по банковата му сметка. 

3) Заплащане чрез виртуален ПОС терминал - Ползвателят заплаща стойността на направената поръчка чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на плащането бъде потвърдена, Търговеца изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги. 

4) Покупка на кредит чрез:

 

 

         - телефон - *2375 / 0700 10 375

         https://dskbank.bg/

    *2375 - мобилен номер за А1, Теленор, Виваком, съгласно тарифния Ви план като разговор в същата мрежа. 
    Универсален фиксиран номер от мрежата на Виваком -  съгласно тарифния Ви план към номера 0700.

  Поръчки с метод на плащане на Кредит, постъпват за разглеждане и одобрение към съответната кредитна компания. След издаване на становище за одобрение на стоков кредит, служител на Търговеца  се свързва с Ползвателя и уточнява детайли за доставката на стоката с придружаващият пакет документи за подпис. Ползвателят подготвя предварително копие на лична карта, заверено лично от него с подпис и "Вярно с оригинала", което предава на куриера заедно с подписаните документи.

  11.2. Всички плащания се извършват в български лева, независимо от вида на разплащане.

  11.3. Ползвателят заплаща стойността по фактура на закупената стока, с включена цена за доставка /ако има такава, според избрания метод на доставка/.

  11.4. В зависимост от избраният начин за плащане, Потребителят получава съответната информация, касаеща плащането /данни за банково плащане, препратка към електронно терминално разплащане, инструкция за плащане на банкомат, инструкция за плащане на каса/.

  ВАЖНО!!! Съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок до 5 (пет) календарни дни от датата на покупка. След изтичане на този срок Търговецът няма ангажименти за издаване на фактура или корекция по вече издадена фактура.

  11.5. При необходимост от връщане на сума платена с карта, сумата ще бъде възстановена само по картата, с която е платено.

  XII. ДОСТАВКА НА ЗАКУПЕНИТЕ СТОКИ

  12.1. Доставки се извършват само на територията на Република България.

  12.2. Доставката се извършва чрез куриерска фирма, с която Доставчикът има договорни отношения или чрез транспорт на Доставчика.

  12.3. Ползвателят има право да избере друга куриерска фирма, различна от тази, с която Доставчикът е в договорни отношения. В този случай са валидни общите условия за доставка на съответната куриерска фирма.

  12.4. Доставчикът си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

  12.5. Потребителят има възможност да избере и опция за получаване на стоките „Вземи от магазин“, при която сам може да получи поръчаната от него стока/и от търговски обект на Доставчика по негов избор. Стоката се получава след електронно потвърждаване на поръчката, в зависимост от наличността.

  12.6. Цената за доставка се калкулира автоматично в стойността на поръчката, освен когато Търговецът е обявил преференциални условия с безплатна доставка.

  12.7. Доставката се извършва до входа на сградата (блока) или вратата на двора. Потребителят се задължава да съдейства при разтоварването от превозното средство на поръчаната от него стока, при липса на заявено качване.

  12.8. Срокът за доставка на поръчани стоки чрез електронния магазин зависи от метода на доставка и наличността на избраната стока.

  – При доставка с куриер – срокът е от 2 до 5 работни дни, при потвърдена наличност на поръчаната стока. Посочените срокове се прилагат съобразно обявени графици за отдалечени населени места и официални празнични дни, когато не се извършват доставки от куриерските фирми.

  – При доставка с транспорт на доставчика - срок от 7 до 30 календарни дни (за стоки с потвърдена наличност на склад). За повече информация, вижте в раздел УСЛУГИ в сайта.

  12.9. Срокът за доставка на стоки, които не са налични, започва да тече от датата на изработването им. Срокът за изработка е 30 работни дни от датата на поръчката.

  12.10. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което Потребителя ще бъде уведомен на предоставения имейл и/или телефон.

  12.11. За промяна по адрес за доставка, вид плащане, промяна или добавяне на артикул, промяна на данни за фактура и/или други параметри на поръчката, Потребителят следва да се свърже със сътрудник на Доставчика, на e-mail: [email protected] до изпращането на поръчката за изпълнение. След получаването на последващото известие за потвърждаването и изпълнението на поръчката, промени не могат да бъдат извършвани.

  12.12. Доставчикът не носи отговорност за закъснение, породено от действията на куриер или куриерска фирма.

  12.13. В случай на забавена доставка от страна на Търговеца е предвидена неустойка в полза на Потребителя в размер на 0,1 % за всеки просрочен ден след посочения краен срок. В случай на забавено получаване от страна на Потребителя на поръчаните артикули е предвидена неустойка в полза на Търговеца в размер на 0,1 % за всеки просрочен ден след изтичане на 3 (три) дни от получаване на уведомлението за наличността на поръчката в съответния склад. И в двата случая неустойката се изплаща при поискване.

  12.14. При предаване на стоките (извън случаите на доставка на стоки на изплащане), Потребителят или трето лице, предварително посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи, с което се удостоверява, че Доставчикът е изпълнил  поръчката. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка. 

  12.15. Доставчикът може да поиска допълнително потвърждение от Потребителя за направената поръчка, включително по телефон, електронна поща. В случай, че Потребителят откаже да предостави изисканата информация, отказът от предоставянето ѝ води до автоматична отмяна на поръчката с или без допълнително уведомяване на Потребителя.

  12.16. При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на Доставчика/Куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни, за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката, а Потребителят се задължава да заплати повторен транспорт до приемане на поръчката.

  12.17. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение, не по вина на Доставчика/Куриера, или при неоснователен отказ на Потребителя да получи пратката, договорът за покупко-продажба автоматично се разваля. В тези случаи Търговецът задържа всички заплатени от купувача суми по договорите за закупуване на стоки по индивидуална заявка за производство, а сумите по всички останали договори се възстановяват.

  12.18. В случай, че Потребителят откаже да приеме поръчаната стока, договорът за продажба от разстояние автоматично се разваля и лицето, извършващо доставката я връща на Доставчика.

  12.19. Доставчикът / Куриерът не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителя е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес.

  12.20. Рискът от загуба или повреда на стоката преминава от Доставчика върху Потребителя в момента, в който той или посочено от него лице, различно от превозвача, приеме стоката.

  12.21. Доставчикът запазва правото си да откаже или измени мястото на доставка на поръчаната стока при наличието на следните условия: 1) обективна невъзможност да се извърши доставката в места с неразвита или непригодна пътна инфраструктура; 2) неасфалтирани пътища, тесни пътища, преминаването, през който е опасно за целостта на товара или превозното средство или за здравето на транспортиращият и други такива; 3) райони със засилена престъпност или неблагоустроени крайни градски квартали. При изменение на мястото за доставка Търговецът се задължава да уведоми Потребителя предварително за наличието на възпрепятстващите го факти и да се уговори друга локация за получаване, възможна и благоприятна и за двете страни.

  XIII. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

  Правилата на този раздел се прилагат само за Ползватели, които имат качеството на потребители по смисъла на ЗЗП.

  13.1. Всички представени на сайта и/или продавани в електронния магазин стоки са със законова гаранция за съответствие с чл.105 и следващи от Закона за защита на потребителите, която се изразява в обстоятелството, че Доставчикът (при останалите условия и срокове на ЗЗП) отговаря за всяка липса на съответствие на Стоките с договора за продажба, която съществува при доставянето на Стоките и се прояви до две години след доставянето им, дори и да не е знаел за несъответствието.  

  13.2. Стоките, за които Доставчикът предоставя търговски гаранции и условията по тях, са посочени поотделно за всяка стока в описанието ѝ в Електронния магазин. 

  13.3. При получаването на стоката, Потребителят/Получателят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира видими недостатъци или липси (като нарушена цялост на опаковката, козметични транспортни дефекти, липса на придружаващи аксесоари, липса на придружаващи документи), следва незабавно да информира лицето извършващо доставката, за да се изготви констативен протокол и те да бъдат описани, и незабавно да уведоми Доставчика на тел. 0888 216 419 или e-mail: [email protected], като Потребителят/Получателят отказва да получи пратката.

  13.4. Потребителят изпраща снимки на установените дефекти и на нарушената транспортна опаковка от всичките ѝ страни и предявява претенции за рекламация в писмен вид на следният e-mail: [email protected] .

  13.5. В случай, че Потребителят/Получателят не направи оглед на получената стока и не предяви незабавни претенции, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци.

  13.6. Когато Потребителят е избрал превозвач и му е възложил да превози стоките, но избраният от Потребителя превозвач не е сред превозвачите, предложени от Търговеца, рискът преминава върху Потребителя при предаване на стоките на избрания от него Превозвач. В случай на загуба или повреда Потребителят може да претендира за обезщетение или неустойка към Превозвача.

  13.7. Правото за предявяване на рекламация отпада и претенциите не подлежат на удовлетворяване при следните случаи:

  • в случай на не предоставени или непопълнени гаранционни и платежни документи и при не съдействие от страна на Потребителя и не представяне на информация, установяваща характера на несъответствието на стоката с договореното (снимков материал и др.);
  • в случай на повреди причинени при транспорт на Клиентската поръчка от клиента; качване на Клиентската поръчка от клиента; нараняване на стоката при неправилно разопаковане, чрез остри и режещи предмети и неправилен монтаж (започнат/извършен) от страна на Потребителя;
  • когато изделието е увредено в резултат на механична интервенция, независимо от характера и произхода ѝ.
  • в случай на нарушаване на физическата цялост на стоката;
  • когато изделието е било ремонтирано, преработвано, модифицирано или по него са били подменяни части или елементи;
  • когато изделието е било изложено на влага или екстремни температурни условия и разлики, други екстремни условия на околната среда, на корозия или окисляване;
  • в случай на повреди/дефекти причинени от неправилна експлоатация (надраскване, зацапване, счупване, скъсване, изгаряне и други действия и бездействия, причинени от потребителя); когато изделието е било излагано на вредно за него влияние на храни, течности, химически продукти, отоплителни уреди и други средства; когато изделието е почиствано по неподходящ начин или с неподходящи препарати.
  • гаранцията не покрива нормално износване, както и повреди, възникнали вследствие умишлени или непредпазливи действия или бездействия. 

  13.8. Предоставената за продукта законова/търговска гаранция не покрива щети, причинени от природни бедствия (наводнение, земетресение, пожар и други); аварии на инсталации и/или друга непреодолима сила.

  XIV. ОТКАЗ И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА ОТ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

  14.1. На основание чл. 50, ал. 1 от ЗЗП, Потребител, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от сключения договор от разстояние, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата на приемане на стоката от Доставчика. В случай на упражняване на правото на отказ по този член, се счита, че Потребителят е упражнил и право на отказ по отношение на бонус съдържанието, принадлежащо към стоката.

  Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

  1. За доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
  2. За доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
  3. За доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
  4. За доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
  5. За доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, включително и кодове за активиране на лицензи на софтуер, функции в софтуер или виртуални средства за разплащане.
  6. За доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

  14.2. За да упражни правото си на отказ, Потребителят трябва писмено (например чрез писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща) да информира Доставчика, че на основание чл. 55, ал.1 от ЗЗП, се отказва от договора от разстояние, преди изтичането на 14-дневния срок  по чл.50 от ЗЗП, а Търговецът изпраща на Потребителя незабавно потвърждение на получено заявление за отказ от договор за продажба.

  14.3. Правата на Потребителя във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Потребителят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на Потребителя.

  14.4. Потребителят има право да поиска връщане на закупената стока в случай, че тя НЕ Е ИЗПОЛЗВАНА, не е нарушавана целостта на опаковката (куриерската опаковка на пратката може да бъде отваряна) и стоката е във вида, в който е получена, с придружаващата я документация и при условията по чл. 55 от Закона за защита на потребителите.

  14.5. Потребителят връща стоката на Доставчика в 14-дневен срок от датата, на която Потребителят е уведомил Доставчика за отказа си от договора.

  14.6. Потребителят е длъжен да върне стоката на адрес: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  14.7. До момента на обратното предаване на стоката от Потребителя към Доставчика, Потребителят е длъжен да съхранява стоката във вида, в който е получена, тъй като риска от нараняване/загуба на стоката е за сметка на Потребителя до приемането ú в склад на Търговеца (по ал. 1, чл. 55 от ЗЗП). В случай на щети или загуба на стоката в този срок отговорността се носи изцяло от Потребителя и той загубва правото си по чл. 50, ал.1 от ЗЗП.

  14.8. Всички такси и разходи по връщането на стоката до търговския обект са за сметка на Потребителя въз основа на чл. 55, ал. 2 от ЗЗП. Стоката следва да бъде върната в оригинална опаковка в нейната цялост, пълна окомплектовка с придружаващата я документация и без увреждания, във вида в който е получена. При връщането на продукт, чиято опаковка е повредена или непълна, от комплекта липсват аксесоари и/или съпътстващите продажбата документи, брошури, описания, гаранционна карта и т.н., по продукта има следи от износване, драскотини, охлузвания, намокряне с вода или други течности, Търговецът си запазва правото, да откаже връщането на стоката, съответно и на заплатената за нея сума.

  14.9. Потребителят отговаря за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране. В този случай Доставчикът възстановява намалената стойност на закупената стока.

  14.10. Търговецът възстановява заплатената сума от Потребителя за закупения продукт, включително с разходите за доставка /ако е имало такива/, в 14-дневен срок, считано от датата на уведомяване за решението на Потребителя да се откаже от договора от разстояние, след получаване, оглед и приемане на върнатата стока в склада на Търговеца.

  14.11. Потребителят изрично декларира съгласието си възстановяването на суми от Доставчика да се извършва по банков път, независимо от използваното от Потребителя платежно средство за заплащане на извършени Поръчки.

  14.12. В случаите, когато плащането е направено с банкова карта през ВПОС (виртуален ПОС терминал), Възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е направено плащането в срок от 14 дни.

  14.13. При неспазване на срока за връщане на стоката от Потребителя, Доставчикът отлага възстановяването на заплатената сума докато не получи обратно стоката от Потребителя или докато не бъдат представени доказателства, че Стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

  14.14. Доставчикът не възстановява разходи за доставка, ако Потребителят доброволно е избрал различен куриер от предлаганите от Търговеца, с които има договорни отношения.

  14.15. Доставчикът не възстановява заплатени суми за допълнителни услуги (разнос и монтаж).

  XV. ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ ПО ИНДИВИДУАЛНА ЗАЯВКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО

  15.1. Потребителят може да закупи от Електронния магазин стоки по индивидуално зададени от него параметри, само след регистрация в Сайта. Потребителят не може да пазарува по заявка като ГОСТ.

  15.2. В страницата (линка) към всяка стока, чиито параметри могат да бъдат зададени от Потребителя, е предоставена възможност за конфигуриране на стоките: избор на материал, размер, цвят и друга общо полезна информация. Спрямо индивидуалния избор се калкулира крайната цена на Потребителя.

  15.3. На посоченият в регистрацията имейл адрес Потребителят получава автоматично съобщение за направена поръчка и данни за банково плащане.

  15.4. След генериране на поръчката в Сайта, Потребителят няма право да извършва промени в избраните от него стоки, поради индивидуалния характер на зададените от него параметри.

  15.5. При закупуване на стоки по индивидуално зададени параметри, Потребителят заплаща предварително цената на заявената стока в пълен размер.

  15.6. Плащането при покупка на стока по индивидуална заявка за производство е единствено по банков път, като основание за превод на сумата е номер на поръчката.

  15.7. При закупуване на стоки по индивидуална заявка за производство, Потребителят няма право на отказ от договора за покупко-продажба. Предлаганите стоки по индивидуална заявка за производство не са налични. Те се изработват и доставят след приемане на поръчката на Потребителя  в индивидуален срок, но не повече от 30 работни дни от датата на потвърждаване на поръчката.

  15.8. Когато закупената стока по индивидуална заявка е изработена, опeрaтор на доставчика се свързва с Потребителя, за уточнения по доставката.

  15.9. По отношение на Доставката се прилагат разпоредбите на раздел 12 - ДОСТАВКА НА ЗАКУПЕНИ СТОКИ. 

  XVI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

  16.1. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика в платформата joymebel.bg се прекратяват в следните случаи:

  16.2. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва платформата joymebel.bg в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия.

  XVII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

  17.1. Ползвателят и Доставчикът в платформата joymebel.bg се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия.

  17.2. Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

  17.3. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика в платформата joymebel.bg и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

  17.4. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

  17.5За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

  XVIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

  18.1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика на платформата joymebel.bg, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Ползватели.

  18.2. Доставчикът в платформата joymebel.bg и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи:

  А) след изричното му уведомяване от Доставчика в платформата joymebel.bg и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или

  Б) след публикуването им на сайта на Доставчика в платформата joymebel.bg и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;

  В) с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика в платформата joymebel.bg

  18.3. Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика в платформата joymebel.bg, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

  18.4. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес www.joymebel.bg заедно с всички допълнения и изменения в тях.

  Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на joymebel.bg.

   --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Приложение № 1 - Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора

  Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

  (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

   

  –         До ("ИВЕ 99" ЕООД, гр.София, бул. „Симеоновско шосе“ №79, бл. 4, ет.1, ап.2, [email protected])

  –         С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

  –         Поръчано на*/получено на*

  –         Име на потребителя/ите

  –         Адрес на потребителя/ите

  –         Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

  –         Дата

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ·       Ненужното се зачертава.

   

  Сравнение на продукти
  Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки